کاربرد تيواوره

تيواوره به خودي خود کاربرد محدودي دارد. اين ماده عمدتاً براي توليد دي اکسيد تيواوره مصرف مي شود، که يک عامل کاهنده در فرايندهاي نساجي به شمار مي آيد. کاربردهاي ديگر صنعتي تيواوره شامل توليد رزين هاي ضد حرارت و شتاب دهنده در فرايند انعقاد کائوچو مي باشد. تيواوره به عنوان يک عامل کمکي در ورق هاي ديازو، ورق هاي عکاسي حساس به نور و تقريباً در تمامي انواع کاغذهاي زيراکس مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين به عنوان تثبيت کننده رنگ در عکس هاي نقره-ژلاتين استفاده مي شود. تيواوره در فرايندهاي پوشش دهي الکتريکي کليفتون-فيليپس و بيور کاربرد دارد. به علاوه تيواوره به همراه کلريد قلع محلولي را تشکيل مي دهندکه به عنوان محلول پوشش دهي الکترولس قلع شناخته مي شود. اين روش پوشش دهي براي ساخت بردهاي الکترونيکي استفاده مي شود.

دي اکسيد تيواوره به عنوان جايگزين سديم هيدروسولفيت در صنايع نساجي معرفي شده است. نقش اين مواد در صنايع نساجي عبارت است از:

سديم هيدروسولفيت مشکلاتي نظير ناپايداري در حالت پودري، متصاعد نمودن گاز اسيدي، جذب رطوبت و توليد گرما در حين واکنش با آب را دارا مي باشد. به علاوه به دليل تجزيه سريع در محلول آبي، مقدار مورد نياز براي هر بار مصرف آن از مقدار پيش بيني شده بيش تر است. در فرايندهاي رنگرزي مداوم نيز تجزيه زيادي دارد و در نهايت مشکلات عديده اي را بوجود خواهد آورد. از اين رو دي اکسيد تيواوره براي غلبه بر تمامي مشکلات ذکر شده معرفي شده است.

 

  • کاربرد تیواوره عکس نقره-ژلاتین
  • کاربرد تیواوره پودر رنگ
  • کاربرد تیواوره ولکانیزاسیون کائوچو
  • کاربرد تیواوره دستگاه تثبیت رنگ
  • کاربرد تیواوره عکس نقره-ژلاتین
  • کاربرد تیواوره پودر رنگ
  • کاربرد تیواوره ولکانیزاسیون کائوچو
  • کاربرد تیواوره دستگاه تثبیت رنگ
Prev Slide Start Slide Pause Slide Next Slide